Jakékoli násilí na druhém člověku je zločin.

Zamyšlení nad IÚ: Jakékoli násilí na druhém člověku je zločin.

Nejdříve trochu obecněji k ochraně žen před násilím. Ochranu žen zajišťuje např. Ústava české republiky, Listina základních lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práva svobod, Konvence o vymýcení všech forem diskriminace žen (CEDAW), Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvy o ekonomických, sociálních a kulturních právech, Deklarace o eliminaci násilí na ženách, Evropské konvence o lidských právech, Trestní zákon aj. IÚ tady nepřináší v ochraně žen nic nového.  S IÚ mám dva problémy řekněme „technický“ a gender.

„Technický problém“ IÚ je vágní, tedy nemá jednoznačný výklad a může být zneužita. Jen pro zamyšlení:

Článek 33 str. 12 Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření pro to, aby se úmyslné chování, poškozující závažně prostřednictvím nátlaku nebo hrozeb psychickou integritu druhé osoby, bylo klasifikováno jako trestné. Kdo bude posuzovat ono „úmyslné chování“, bude to ten poškozený? Odsouzení člověka pak bude záviset na subjektivním hodnocení poškozeného?

Dále budou následovat: Článek 45 str. 15 Strany podniknou nezbytná legislativní či jiná opatření pro to, aby skutky posuzované v souladu s touto úmluvou, byly trestány efektivním, úměrným a odrazujícím postihem, zohledňujícím závažnost těchto skutků. Tento postih bude podle nezbytnosti zahrnovat tresty odnětí svobody, jež mohou vést k extradici. Strany mohou učinit i jiná opatření ve vztahu k pachatelům, například:

 – monitorování a dozor nad usvědčenými osobami;

 – odnětí rodičovských práv, pokud nejlepší zájmy dítěte, což může znamenat i bezpečí oběti, nemohou být garantovány jiným způsobem.

Nemusím ani nic špatného udělat stačí když, Článek 28 str. 11 Strany učiní nezbytná opatření k tomu, aby pravidla důvěrnosti vyplývající ze zákonů dané země nebránila pracovníkům určitých profesí, při respektování vhodných podmínek, ohlásit (nebo anonymně udat?)kompetentním organizacím či úřadům, že mají důvodné podezření, že došlo ke spáchání závažného násilného činu, spadajícího do působnosti této úmluvy, a lze do budoucna očekávat, že budou spáchány další závažné násilné činy. (Potrestáme vás preventivně a sebereme vám pro jistotu děti.)

Komu, že to máme hlásit? Článek 66, 67, 68, 69,70 GREVIO. Uvedu jen Článek 68, 5 GREVIO může informace o implementaci této úmluvy získávat i od nevládních organizací a občanské společnosti, ale také od národních institucí činných v oblastí ochrany lidských práv. Nevládní organizace, cože? Jak budou nevládní organizace získávat informace o implementaci této úmluvy, nehledě na to, že posuzování bude opět subjektivní.

Proti tomuto nebude obrany, protože:  Článek  48 str. 16 Strany učiní v souvislosti s přečiny posuzovanými v souladu s touto úmluvou nezbytná legislativní i jiná opatření k zákazu povinných postupů alternativního řešení sporu, včetně mediace a smírčího řízení.

Druhý problém je všude přítomný gender: Článek 3 pod pojmem “gender” se rozumí společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité pro ženy a muže. Muž je muž a žena je žena, víc pohlaví fakt není. To že se muž cítí ženou a žena mužem, no i to je možné. V zásadě je jedno, čím se kdo cítí. IÚ je vynucovací prostředek k přijetí genderu a to je špatné.

Je toho ještě moc, ale zmíním jen jednu pasáž: Článek 12 str. 7 Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.

Zamyslete se, jaká budou nezbytná opatření k vymýcení předsudků, zvyků a tradic. Kdo bude hodnotit a klasifikovat co je předsudek, zvyk a tradice.

Předsudek –  nerovnoměrné rozdělení péče o domácnost, jaké budou nástroje k vymýcení tohoto předsudku. Třeba u nás doma opravdu leží péče o domácnost na mě, ale ne proto, že musím, ale proto, že mě to baví.

Tradice – Velikonoce (bití žen a polévání vodou), tradiční rodina (tj. muž, žena, děti), tradice je vše, co bylo předáváno z generace na generaci, kulturní hodnoty, tradice humanismu, náboženství můžeme pokládat také za tradici. A to má být vymýceno.

Jaké by tedy měly být správné sociální a kulturní vzorce podle IÚ?

 

No a GREVIO je mi záhadou je to mezinárodní, nad národní, nad Ústavou. GREVIO přebere kompetence státu, kompetence rodiny (odnětí rodičovských práv) nebo školství a vzdělávání.

Gender- osobně nemám nic proti homosexuálům, lesbám a transsexuálům, ale jak bude posuzováno násilí na genderu? Jistě víte, že lze provést změnu pohlaví bez chirurgického zákroku. Jak pak poznám, kdo je muž a kdo je žena? Když přestřelím: potkám ženu a řeknu dobrý den paní a pán se urazí a řekne, že je muž protože se tak cítí a já jsem se dotkla jeho pocitu, narušila jsem jeho psychickou integritu a jsem v háji.  A protože mi bude znemožněn alternativní způsob řešení sporu, až u soudu se vlastně dozvím, co jsem provedla. Vím je to hloupý příklad.

A to nemluvím o tom, že se o genderu budou „učit“ děti už od předškolního věku. Co, když nebudu souhlasit? No budu muset, protože nastoupí GREVIO, které zasahuje do školství a vzdělávání. V tomto případě budou rodičům odebrány kompetence a rodič již nebude mít právo rozhodovat co je pro jeho dítě vhodné a co už vhodné není.  Článek  12, 5 str. 7 Strany se zasadí o to, aby žádný akt násilí ve smyslu této úmluvy nemohl být ospravedlňován kulturou, náboženstvím, tradicí či tzv. “ctí”.

Např. Moje víra mi velí, že výuka genderu není pro mé dítě vhodné. Páchám na svém dítěti psychickou újmu, protože mu odpírám vzdělávání a jsem v háji.

M.S.